Enrolment

Ik lees dat de inschrijvingen gesloten zijn voor de aanstaande sessie. Kan ik mij nog inschrijven?

Neen. De inschrijvingen sluiten onherroepelijk op 31 juli, om middernacht. Indien je nog aan de voorwaarden voldoet om je volgend jaar opnieuw in te schrijven, houd dan zeker de website in het oog: de inschrijvingen openen tijdens het vroege voorjaar.

Ik kan me nergens inschrijven op de website. Kan dit per e-mail of contactformulier?

Neen. De inschrijvingen openen in het vroege voorjaar en sluiten op 31 juli om middernacht. Tijdens deze periode kan je je inschrijven onder de tab "Subscribe!". Buiten deze periode is het echter niet mogelijk om je in te schrijven, dus ook niet per e-mail. Je zal dan nog wat geduld moeten uitoefenen.

Ik ben Nederlander. Kan ik mij ook kandidaat stellen?

Ja. Net zoals bij Defensie kan elke Belg, maar ook elke onderdaan van de Europese Economische Ruimte en van de Zwitserse Bondsstaat, zich kandidaat stellen. Let wel dat je een schriftelijk taalexamen moet afleggen in het Nederlands, Frans of Duits. De opleiding zelf kan uitsluitend in het Nederlands of Frans.

Een perfect zicht wordt vereist, maar ik heb een bril nodig om te lezen of in de les het bord te zien. Kan ik mij toch inschrijven?

De medische keuring is dezelfde als dat van kandidaat-jachtpiloten: de minste afwijking (o.a. zicht dat minder dan 10/10 bedraagt, daltonisme of de noodzaak tot het dragen van eender welke oogcorrectie) zal tot een definitieve uitsluiting leiden.Je lis que les inscriptions sont fermées pour la session suivante. Puis-je encore m'inscrire?

Non. Les inscriptions sont fermées définitivement le 31 juillet à minuit. Si vous êtes toujours dans les conditions pour vous réinscrire l'année prochaine, jetez un coup d'oeil régulièrement sur le site: les inscriptions seront ouvertes au début du printemps.

Je ne sais pas m'inscrire sur le site. Y-a-t-il moyen de m'inscrire par courriel ou par le formulaire de contact?

Non. Les inscriptions sont ouvertes au début du printemps et sont fermées le 31 juillet à minuit. Durant cette période, vous pouvez vous inscrire sur la page "Subscribe!". En dehors de cette période, il n'est pas possible de s'inscrire, même pas par courriel. Vous devriez donc patienter un peu plus longtemps.

Je suis Français. Puis-je m'inscrire?

Oui. Tout comme à la Défense, chaque Belge et tout autre ressortissant d'un État membre de l'Espace Économique Européen ou de la Confédération Suisse peut s'inscrire en tant que candidat. Sachez, cependant, qu'il faut passer un examen écrit de langue en Français, Néerlandais ou Allemand. La formation même est seulement possible en Français ou Néerlandais.

Une vue parfaite est requise, mais j'ai besoin de lunettes pour lire ou pour voir le tableau en classe. Puis-je tout de même m'inscrire?

Les examens médicaux sont du même niveau que pour les candidats pilotes de chasse: la moindre déviation (entre autres: une vue de moins de 10/10, le daltonisme ou la nécessité de porter n'importe quelle correction oculaire) résultera en une exclusion définitive.


Selection Process

Wat is het verwachte niveau van de theoretische selectieproeven?

Om deel te kunnen nemen aan de selectieproeven moet je school verklaren dat je de eerste graad van het secundair onderwijs succesvol beëindigd hebt en deelneemt aan een voltijds dagonderwijs. Het niveau van de examens komt overeen met het lesprogramma dat je aan het eind van het derde jaar ASO zou moeten hebben bereikt. Voorbeeldvragen vind je in de downloadzone.

Ik heb twee weken geleden deelgenomen aan mijn eerste toelatingsproeven of medische keuring. Ik heb nog niets vernomen, anderen wel. Werd ik vergeten?

Neen. De proeven worden eerst verbeterd, vervolgens gerangschikt volgens score. Kandidaten worden mondjesmaat opgeroepen voor hun medische keuring, en dit in willekeurige volgorde. Het kan dus meerdere weken duren vooraleer je je resultaat te weten komt. Dit wil echter niet zeggen dat je hoger of lager gerangschikt bent dan iemand die zijn/haar tweede reeks testen al heeft afgelegd.

De medische proeven vinden plaats tijdens een werkdag. Kan ik een afwezighedisattest bekomen voor op school?

De oproepingsbrief is een geldig afwezigheidsattest. Mocht je school enkel een doktersbriefje aanvaarden, kan dit ter plaatse verkregen worden.

Is sportkledij vereist tijdens de medische proeven?

Neen. Draag fatsoenlijke, maar vooral gemakkelijke, kledij. Een aantal medische proeven gebeuren namelijk in ondergoed (bijv. EKG, biometrie en het bezoek bij de luchtvaartarts).

Ik werd medisch afgekeurd. Wat nu?

Mocht je een definitieve afkeuring betwisten, kan je beroep aantekenen. Dit kan door middel van een aangetekende brief, gericht naar het secretariaat van de Luchtcadetten (adres), en dit binnen de 7 kalenderdagen volgend op het verkregen resultaat. Het secretariaat zal vervolgens het Centrum voor Luchtvaartgeneeskunde informeren (CMA) informeren en u uitnodigen voor een herkeuring. De Medische Beroepscommissie zal zich dan over het dossier buigen en een finaal oordeel vellen. Op deze beslissing kan echter niet in beroep gegaan worden.


Quel est le niveau attendu pour les épreuves théoriques?

Afin de pouvoir participer aux épreuves de sélection, votre école doit déclarer que vous avez terminé avec succès le premier degré de l'enseignement secondaire et que vous suivez un enseignement de jour en plein exercice. Le niveau des examens correspond au programme d'études que vous devriez avoir acquis en fin de troisième année de l'enseignement général. Vous pouvez télécharger des exemples d'examens ici.

J'ai participé aux premières épreuves de sélection ou médicales. Je n'ai pas encore reçu de résultats, d'autres oui. M'a-t-on oublié?

Non. Les épreuves sont d'abord corrigées, ensuite classées selon les scores. Les candidats sont convoqués, petit à petit et de manière arbitraire, pour passer leurs épreuves médicales. Il est donc possible de ne pas recevoir vos résultats pendant plusieurs semaines. Ceci veut par contre pas dire que vous avez un classement meilleur ou moindre que quelqu'un ayant déjà participé aux épreuves suivantes.

Les épreuves médicales ont lieu durant une journée en semaine. Y-a-t-il moyen d'obtenir un certificat d'absence pour l'école?

La convocation est un certificat valide. Si nécessaire, un certificat médical peut être obtenu sur place.

Dois-je emmener une tenue de sport pour les épreuves médicales?

Non. Portez des vêtements corrects, mais avant tout faciles. Certaines épreuvent se passent en sous-vêtements (par exemple: l'ECG, la biométrie et la visite chez le médecin d'aviation).

On m'a déclassé médicalement. Et maintenant?

Si vous contestez votre déclassement définitif, vous pouvez introduire un recours. Ceci est possible à travers une lettre recommandée, adressée au secretariat des Cadets de l'Air, et ce dans les 7 jours suivant la réception du résultat. Le secrétariat informera ensuite le Centre de Médecine Aéronautique (CMA), qui vous invitera pour un reclassement. La Commission Médicale d'Appel examinera l'appel et prendra une décision finale, qui sera sans appel.


Activities

Ik wil leren vliegen maar ben tijdens de Paasvakantie op reis. Kan de theorie achteraf gegeven worden?

Neen. Als je je inschrijft bij de Luchtcadetten, wordt er verwacht dat je kan deelnemen aan alle verplichte activiteiten. Indien je niet aan alle activiteiten kan of wil deelnemen, vragen wij u uw plaats af te staan aan andere kandidaten.

Als aspirant, tijdens jouw eerste jaar, zijn minstens de volgende activiteiten verplicht: deelname aan het theoriekamp tijdens de Paasvakantie, deelname aan een van de drie vliegkampen tijdens de zomervakantie, deelname aan het Nationaal Defilé op 21 juli (bij deelname aan het eerste zomerkamp), deelname aan de herdenking van Wapenstilstand op 11 november. Indien je niet kan deelnemen aan deze activiteiten zal je uitgesloten worden van verdere activiteiten.

Ik ben niet zeker dat ik volgende week kan deelnemen aan een vliegweekend. Kan ik me toch inschrijven?

De deadline om je in te schrijven voor een weekend is de zondag ervoor, om middernacht. Dit omwille van de bestelling van het eten. Moest je je achteraf toch nog uitschrijven zal het eten sowieso doorgefactureerd worden. Indien je door uitzonderlijke en dwingende redenen niet aanwezig kan zijn (bijv. ziekte, overlijden, enz.), vragen wij u hiervan een attest door te sturen. Anders zal dit in rekening gebracht worden en zullen de komende weekends andere personen voorrang krijgen op jou.

Ik kan niet meer deelnemen aan een activiteit waarvoor ik me heb ingeschreven. Kan ik dit aanpassen?

Ja, zolang de deadline niet verstreken is. Ga op de Portal en pas daar je inschrijving aan. Eens de deadline verstreken (bijv. de zondag voor een vliegweekend), zal het bestelde eten doorgefactureerd worden en, indien je geen geldig afwezigheidsattest kan voorleggen, zal dit in rekening gebracht worden voor toekomstige activiteiten en voor jouw eventuele kandidatuur als senior of kader.


J'ai un voyage de prévu durant les vacances de Pâques. La théorie, peut-elle être reçue ultérieurement?

Non. Lorsque vous vous inscrivez pour les Cadets de l'Air, il est attendu que vous sachez participer aux activités obligatoires. Lorsque vous ne savez pas participer à toutes ces activités, nous vous demandons de bien vouloir donner votre place à d'autres candidats.

En tant qu'aspirant, durant votre première année, les activités obligatoires sont au minimum: la participation au camp de théorie pendant les vacances de Pâques, la participation à un des trois camps de vol pedant les vacances d'été, la participation au Défilé National du 21 juillet (pour le premier camp d'été), et la participation à la commémoration de l'Armistice du 11 novembre. Si vous ne savez pas participer à une de ces activités, vous serez exclu(e) des activités suivantes.

Je ne suis pas sûr(e) de pouvoir participer à un weekend de vol. Puis-je m'inscrire tout de même?

La limite pour vous inscrire à un weekend de vol est le dimanche précédent le weekend en question, à miniuit. Ceci afin de pouvoir commander la nourriture. Si vous annulez après, pour quelconque raison, la nourriture sera d'office facturée. Si vous devez annuler pour des raisons exceptionnelles (par exemple: maladie, décès, etc.), nous vous demandons d'en envoyer une attestation. Sinon, ceci sera tenu en compte pour les prochains weekends et d'autres personnes auront la priorité.

Je ne sais plus participer à une activité pour laquelle je me suis inscrit(e). Puis-je adapter l'inscription?

Oui, pour autant le date limite n'ait pas été dépassée. Adapter votre inscription peut être fait sur le Portail. Une fois la date limite passée (par exemple le dimanche avant un weekend de vol), la nourriture prévue sera facturée et, si vous ne savez pas présenter un certificat d'absence valide, ceci sera pris en compte pour les activités suivantes et pour votre éventuelle candidature en tant que senior ou cadre.


Licenses

Mijn medische licentie is in de was geraakt. Wat nu?

Indien jouw licentie niet meer leesbaar is vervalt haar geldigheid. Zonder geldige medische licentie vervalt het recht tot solo vliegen.

Een duplicaat kan worden aangevraagd via de website van FOD Mobiliteit, onder de rubriek DGLV, licenties.

Om onnodige kosten te voorkomen, kan je een beschermhoesje aanschaffen via onze webshop.

Mijn medische licentie vervalt. Wat nu?

Neem contact op met het CMA en zet het secretariaat RBAC in CC. Eens de herkeuring achter de rug en de licentie op zak, vragen wij u eenn scan van je licentie te maken en naar onze database op te sturen zodat we de validiteit van jouw licenties kunnen opvolgen.


Ma licence médicale s'est retrouvée dans la lessive. Et maintenant?

Si votre licence n'est plus lisible, sa validité expire. Sans licence médicale valide, le droit de voler solo tombe.

Un duplaca peut être demandé sur le site du SPF Mobilité, sous la rubrique DGTA, licences.

Pour éviter des coûts, vous pouvez acheter un étui protecteur sur notre webshop.

Ma licence médicale expire. Que faire?

Prenez contact avec le CMA et mettez le secrétariat RBAC en CC. Une fois la visite médicale accomplie et la licence en main, nous vous demandons de bien vouloir envoyer un scan de la nouvelle licence vers notre base de données afin de pouvoir suivre la validité de vos licences.