Selection Process

Phase 1

Theoretische examens en sportproeven

De theoretische examens en de sportproeven worden over het algemeen georganiseerd op een zaterdag van september van het jaar dat je je kandidatuur gesteld hebt. Zij vinden plaats in de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in Saffraanberg. Het zijn uitsluitend schriftelijke examens van het niveau einde 1ste jaar van de 2de graad algemeen secundair onderwijs.

Je moet 50% behalen op elk van de twee examens, dus zowel op moedertaal als op het examen wiskunde. Beide proeven zijn meerkeuzevragen. Om geslaagd te zijn voor de sportproeven moet je minstens 50% behalen op het totaal van de gezamenlijke proeven.

Een aantal voorbeeldvragen en een uitgebreide uitleg over de selectieproeven zijn terug te vinden in de downloadzone.


Examens théoriques et tests de sport

Les premiers examens sont des examens de théorie et les épreuves sportives qui sont en général organisés un samedi en septembre de l'année de son inscription. Ils se déroulent à l'École Royale des Sous-Officiers (ERSO) à Saffraanberg. Ces examens sont uniquement écrits et du niveau de fin de la première année du deuxième degré d'enseignement secondaire général.

Il est nécessaire d'obtenir 50% à chacune des deux épreuves, à savoir: langue maternelle et mathématiques. Les deux examens sont basés sur des questions à choix multiples. Pour réussir les tests sportifs, il est nécessaire d'obtenir 50% au total de l'ensemble des épreuves.

Des exemples de questions d'examen ainsi qu'une explication détaillée des épreuves sportives se trouvent dans la zone de téléchargement.


Phase 2

Medische proeven

Eens je voor fase 1 geslaagd bent word je opgenomen in een klassement volgens het aantal behaalde punten.

Dit klassement wordt apart behaald per taalstelsel. In de loop van de maanden oktober en november van het jaar van de kandidatuur worden de kandidaten opgeroepen volgens dit klassement en worden ze naar het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek gestuurd om hun medische testen af te leggen.

De testen zijn streng omdat ze gebaseerd zijn op de eisen voor jachtpiloten. Enkel de beste kandidaten worden weerhouden. De selectie stopt zodra we over 30 Nederlandstalige en 20 Franstalige kandidaten beschikken.

De voornaamste onderzoeken zijn:

  • Gezichtsvermogen;
  • NKO (neus, keel en oor);
  • ECG (electrocardiogram);
  • Pneumologie;
  • Algemeen onderzoek.

 

Belangrijke opmerkingen!

Sinds 2023 werden de medische criteria voor kandidaten versoepeld. De belangrijkste wijziging is dat een perfect zicht niet meer vereist is. Het verzicht moet voortaan minimum 7/10 bedragen (10/10 met correctie), met een maximum van -0,75 dioptrieën bijziendheid. Kandidaten met een bril kunnen zich voortaan inschrijven. Opgelet: oogoperaties (laser, inplantaten) zijn echter niet toegestaan.

Meer en meer jongeren worden eveneens geweigerd voor gehoorproblemen. Koptelefoons, mp3's, enz. zouden vermeden moeten worden om het gehoor te beschermen. Ook het te dicht in de buurt van boxen gaan staan bij een avondje uit zou vermeden moeten worden.


Épreuves médicales

Une fois la phase 1 terminée, on est repris dans un classement en fonction des points obtenus.

Le classement s'établit par régime linguistique. Dans le courant des mois d'octobre et novembre de l'année de candidature, nous convoquons les candidats en fonction de ce classement et les envoyons à l'Hôpital Militaire à Neder-over-Heembeek pour y subir les tests médicaux.

Ces tests sont sévères car axés sur les exigences demandées aux pilotes de chasse. Seuls les meilleurs candidats seront retenus. La sélection s'arrête dès que nous avons 20 candidats francophones et 30 néerlandophones.

Les examens médicaux pricipaux sont:

  • Ophtalmologie;
  • ORL (nez, gorge et oreille);
  • ECG (electrocardiogramme);
  • Pneumologie;
  • Examen général.

 

Remarques importantes!

Depuis 2023, les critères médicaux ont été assouplis. Le changement le plus important consiste en la vue qui ne doit plus être parfaite. L'acuité visuelle de loin doit être de minimum 7/10 (10/10 avec correction), avec un maximum de -0,75 dioptries de myopie. Les candidats portant des lunettes peuvent donc dorénavant s'inscrire. Attention: les traitements (laser, implantations) ne sont pas autorisés.

De plus en plus de jeunes sont refusés également pour des problèmes d'ouïe. Des oreillettes devraient être limitées en volume et une distance suffisante devrait être gardée avec les baffles lors de soirées pour protéger son ouïe.