Het eerste jaar: "Aspirant"

Eens geselecteerd, maken de nieuwe rekruten deel uit van 50 jongeren die "aspiranten" genoemd worden. Zij vatten eerst de theorie aan, daarna de praktische vorming.

De theorie

De vereniging biedt haar leden een volledige opleiding aan tot piloot van een zweefvliegtuig. Kennis van aerodynamica, meteorologie, instrumenten, reglementen, vliegtuigtechniek- en besturing zijn dan ook onontbeerlijk als iemand in een cockpit wil plaatsnemen. Gedurende twee kampen van een week* volgen aspiranten de verschillende theoretische cursussen die gegeven worden door piloten, luchtverkeersleiders, meteorologen en vlieginstructeurs. Deze intensieve periode wordt georganiseerd op de militaire luchtmachtbasis van Florennes. Ze wordt afgesloten met een examen waarvoor men dient te slagen om verder te gaan met de praktijk.

De praktijk

Tijdens de daaropvolgende zomervakantie volgt een vliegkamp van 3 weken in Weelde of Bertrix. In het eerste jaar leren de aspiranten de basis van het vliegen op het zweefvliegtuig "Twin II" en zullen ze tegen het einde van het kamp in principe hun eerste solovlucht uitvoeren. Een uniek moment in het leven van elke jonge zweefvliegpiloot! 

Na de zomerkampen kunnen aspiranten deelnemen aan vijf vliegweekends die in Bevekom, Florennes en Weelde georganiseerd worden. Gedurende deze weekends kunnen de cadetten hun continuïteit behouden en vliegvaardigheden verfijnen.

Het eerste jaar wordt afgesloten met een officiële vleugeluitreiking waar alle aspiranten hun vleugels opgespeld krijgen door de Generaal van de Luchtmacht.

Militair kader

De cadetten krijgen hun opleiding in een militair kader waarin team-spirit hoog in het vaandel wordt gedragen. Zij komen dan ook met de militaire tucht en discipline in aanraking, leren ze in peloton marcheren en nemen deel aan nationale ceremonies en herdenkingen, zoals het eerbetoon aan het graf van de onbekende soldaat op 11 november.

Inschrijven

Klinkt dit als iets voor jou? Klik dan hier om je in te schrijven!

*Omdat de vereniging team-spirit hoog in het vaandel draagt en streeft naar een gezonde mix aan nationale landstalen, werd er naar aanleiding van de onderwijshervormingen in het Waals en Brussels gewest, besloten het theoriekamp voor Nederlandstalige cadetten in twee periodes te verdelen indien er  gelijktijdige verloven gepland staan, of een bijkomend team-building weekend te organiseren indien er geen gelijktijdig schoolverlof voorzien is.

La première année: "Aspirant"

Une fois sélectionnées, les nouvelles recrues font partie de 50 jeunes appelés "aspirants". Ils abordent d'abord la théorie, suivie par la formation pratique.

La théorie

L'association propose à ses membres une formation de pilote de planeur complète. La connaissance approfondie de l'aérodynamique, de la météorologie, des instruments de vol, de la réglementation et technologie aérienne et du pilotage est donc indispensable si l'on veut prendre place dans un cockpit. Pendant une dizaine de jours durant les vacances de détente*, les aspirants suivent les différents cours théoriques donnés par des pilotes, des contrôleurs aériens, des météorologues et des instructeurs de vol. Cette période intensive est organisée sur la base aérienne de Florennes. Elle se termine par un examen qu'il faut réussir afin de poursuivre la formation pratique.

La pratique

Pendant les vacances d'été, suit un camp de vol de trois semaines à Weelde ou à Bertrix. Au cours de la première année, les aspirants apprennent les bases du vol en planeur, et ce sur le "Twin II". Ils effectueront en principe leur premier vol en solo à la fin du camp. Un moment unique dans la vie de chaque jeune pilote de planeur!

Après les camps d'été, les aspirants peuvent participer à cinq weekends de vol, organisés à Beauvechain, Florennes et Weelde. Durant ces weekends, les cadets savent maintenir leur continuité et affiner leurs compétences de vol.

La première année se termine par une cérémonie officielle: la remise des ailes. Ici, tous les aspirants ayant réussi leur formation, reçoivent leurs ailes par le Général de la Force Aérienne.

Cadre militaire

Les cadets reçoivent leur formation dans un cadre militaire dans lequel l'esprit de groupe est une valeur fondamentale. Ils entrent également en contact avec la discipline militaire, apprennent à marcher en peloton et participent à des cérémonies et commémorations nationales, comme l'hommage à la tombe du soldat inconnu le 11 novembre.

S'inscrire

Cela vous paraît être quelque chose pour vous? Cliquez alors ici pour vous inscrire!

*Vu que l'association prête tant d'importance au team-spirit, et qu'elle mise sur un mix de langues nationales durant ses activités, suite aux réformes de l'enseignement dans la région Wallone et Bruxelloise, la décision a été prise de soit scinder le camp théorique pour les néerlandophones en deux parties s'il y a de congés simultanés ou d'organiser un weekend team-building lorsqu'il n'y a pas de congés simultanés.